Back

ⓘ Kmetijstvo                                               

Kmetijstvo

Kmetíjstvo ali agrikultúra je človekova dejavnost, ki se ukvarja z gojenjem rastlin in živali za hrano in surovine, običajno udomačenih živali in kulturnih rastlin, ki jih je skozi generacije odbiral človek za čim večji pridelek. Glavni panogi sta poljedelstvo in živinoreja. Znanstvena veda o kmetijstvu je agronomija, interdisciplinarna veda, ki združuje različna znanja biologije in družboslovja. Poljedelstvo se je pojavilo pred približno 10.000 leti in je pomenilo velik korak v človekovem razvoju. Odkritje je omogočilo, da se je človek za stalno naselil na določenem območju. Osvajal je ve ...

                                               

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je ministrstvo Republike Slovenije, ki je odgovorno za področje kmetijstva, gospodarstva, prehrane, razvoja podeželja, prehrane, krme, varstva rastlin, veterinarstva in zootehnike, gozdarstva, lovstva in ribištva; nastanjena je na Dunajski 22.

                                               

Kmetijstvo v Sloveniji

V Sloveniji ustvarja kmetijstvo okoli 2% bruto domačega proizvoda. Slovensko kmetijstvo pridela okoli pet šestin hrane, ki jo potrebuje slovensko prebivalstvo. Delež prebivalstva, ki živi od kmetijstva je samo še 5%.

                                               

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Državnega zbora Republike Slovenije

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo je bivši odbor Državnega zbora Republike Slovenije. V 3. državnem zboru Republike Slovenije ga je nadomestil Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

                                               

Minister za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

Minister za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije je bil politični vodja Ministrstva za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije, ki ga je predlagal predsednik Vlade Republike Slovenije in imenoval Državni zbor Republike Slovenije ter je bil po Zakonu o Vladi Republike Slovenije član Vlade Republike Slovenije.

                                               

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega zbora Republike Slovenije

Odbor obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na: kmetijstvo, razvoj podeželja, prehrano in krmo, varstvo rastlin, veterinarstvo in zootehniko, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ter druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja. Predhodni odbor je Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo.

                                               

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je politični vodja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, ki ga predlaga predsednik Vlade Republike Slovenije in imenuje Državni zbor Republike Slovenije. Po Zakonu o Vladi Republike Slovenije član Vlade Republike Slovenije. Trenutni minister je Jože Podgoršek.

                                               

Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo

Organizacija za prehrano in kmetijstvo je mednarodna organizacija OZN, ki je bila ustanovljena 1945. Sedež ima v Rimu. Naloge: izboljšati življenjske pogoje podeželskemu prebivalstvu razvojna pomoč, zbiranje podatkov, svetovanja vladam, mednarodni forumi zmanjšanje revščine in lakote - izboljšati produktivnost kmetijstva; Slovenija je kot mednarodno priznana država pristopila k FAO 8. novembra 1993. José Graziano da Silva Brazilija: Jan. 2012 - Jul. 2015 Edouard Saouma Libanon: Jan. 1976 - Dec. 1993 Addeke Hendrik Boerma Nizozemska: Jan. 1968 - Dec. 1975 Jacques Diouf Senegal: Jan. 1994 - ...

                                               

Ekološko kmetijstvo

Ekološko kmetovanje je eden izmed odgovorov na ekološke probleme sodobnega sveta. Razlogi za ekološko kmetovanje so predvsem varna in zdrava hrana, varstvo okolja, skrb za dobro počutje živali in spodbujanje biotske raznovrstnosti. Ekološko kmetijstvo se osredotoča na delo skupaj z naravo in ne proti njej. V zadnjem času vse bolj kažejo pomanjkljivosti intenzivnega poljedelstva in živinoreje, ki prevladuje v razvitem svetu. Gre predvsem za ekološke probleme, ki jih povzroča intenzivno kmetovanje. Prevelike količine mineralnih gnojil in drugih kemikalij, ki jih uporabljajo v kmetijstvu ones ...

                                               

Milan Pogačnik

Milan Pogačnik, slovenski veterinar in politik, * 1946, Celje. Doktoriral je s področja patološke morfologije na oddelku za veterino Biotehniške fakultete v Ljubljani. Od 1990, ko se oddelek preoblikoval v samostojno Veterinarsko fakulteto, do 2008 je služil kot njen dekan. Leta 1994 je pridobil naziv rednega profesorja. Leta 2008 je bil imenovan za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije v vladi Boruta Pahorja. 10. marca 2010 je s položaja odstopil, uradno zaradi pritiskov po tistem ko je bil osumljen korupcije pri spremembi namembnosti kmetijskih zemljišč v kor ...

                                               

Franc But

Franc But, slovenski agronom, ekonomist, politik in diplomat, * 12. oktober 1962. Trenutno je veleposlanik Republike Slovenije v Berlinu. Pred tem je bil tudi veleposlanik na Češkem in v Srbiji. V času Drnovškove in Ropove vlade je bil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.

                                               

Meso

Meso je živalsko mišično tkivo, ki ga zauživamo kot hrano. Najpogosteje se izraz meso nanaša na obkostno mišično tkivo, maščobno tkivo in druga tkiva, ki so običajno poleg teh. A meso lahko pomeni tudi druga užitna tkiva živali, celo drobovje ali vampi. Definicija pa je zna biti zožana na meso, ki ni ribje ali iz morskih sadežev ali celo perutnine ali česa drugega, temveč je pridelano iz mesa sesalcev za potrebe človeške prehrane. Ljudje smo vsejedi, meso pridobljeno z lovom je bilo del prehrane še v prehistorični dobi. Civilizacija je omogočila udomačenje živali, kakršne so piščanci, ovce ...

                                               

Agrarna reforma

Tiberij Sempronij Grakh 162-132 pr. n. št., ki se je že mlad izkazal v vojni proti Kartagini in nato v Španiji, je ob povratku v domovino opazil revščino, v kateri so živeli številni Rimljani. Zato je leta 133 pr. n. št., ko je bil izvoljen za ljudskega tribuna, predlagal drzno agrarno reformo, ki je predvidevala: da noben državljan ni smel imeti več kot 500 oralov državne zemlje zase in po 250 za vsakega sina, kar pa ni smelo v celoti presegati 1000 oralov; da bi se ta zemlja, s katero je spet razpolagala država, porazdelila med reveži v obliki majhnih posestev po 30 oralov. Ta zakonski p ...

                                               

Agrotehnika

Kmetijski inženiring je disciplina, ki uporablja tehnike znanosti in tehnologije v kmetijski proizvodnji in predelavi. Agrotehnika je povezana z različnimi disciplinami; biologija živali, biologija rastlin, mehanika, gradbeništvo, elektrotehnika, kemijski inženiring. vse to se povezuje z znanjem kmetijskih načel.

                                               

Čebelarstvo

Čebelarstvo, s tujko apikultura, je kmetijska panoga, ki se ukvarja z gojitvijo čebel z namenom pridobivanja njihovih proizvodov, predvsem medu in voska, pa tudi za opraševanje. Najprimernejša in najbolj razširjena v ta namen je domača čebela, v Sloveniji predvsem njena avtohtona podvrsta kranjska sivka. Običajno gojijo čebele v panjih. Čebelarstvo je na Slovenskem panoga z dolgo tradicijo, ki se odraža tudi v ljudski umetnosti - poslikane panjske končnice so cenjen okras čelne strani panjev na slovenskem. Na Slovenskem sta bila znana čebelarja Anton Janša in Peter Pavel Glavar, v svetu La ...

                                               

Farma

Farma je zemljišče, ki je namenjeno predvsem kmetijskim procesom s primarnim ciljem pridelave hrane in drugih poljščin; je osnovni objekt pri proizvodnji hrane. Ime se uporablja za specializirane enote, kot so orne zemlje, zelenjadnice, sadjarne, mlekarne, prašičereje in perutninske farme ter zemljišča, ki se uporabljajo za proizvodnjo naravnih vlaken, biogoriv in drugega blaga. Vključuje ranče, krmišča, sadovnjake, nasade in posestva, manjša posestva in kmetije za hobije ter kmetijo in kmetijske zgradbe ter zemljišča. V sodobnem času je bil izraz razširjen tako, da vključuje industrijske ...

                                               

Fitofarmacevtska sredstva

Fitofarmacevtska sredstva so aktivne snovi in pripravki, ki so namenjeni varstvu rastlin, oziroma rastlinskih proizvodov pred škodljivimi organizmi, oziroma za preprečevanje delovanja škodljivih organizmov; za vpliv na življenjske procese rastlin, drugače kot s hranili; za ohranjanje rastlinskih proizvodov; za zatiranje nezaželenih rastlin, delov rastlin, zadrževanje ali preprečevanje nezaželene rasti rastlin. Aktivne snovi imajo splošni ali posebni učinek na škodljive organizme ali rastline, dele rastlin ali rastlinske proizvode. Fitofarmacevtska sredstva poznamo tudi, kot izraz pesticid, ...

                                               

Fiziokratizem

Fiziokratizem je gospodarska teorija, ki da prednost kmetijstvu v razsvetljenstvu. Nadomestil je merkantilizem in je značilen predvsem za Francijo v 18. stoletju. Fiziokrati so zahtevali odpravo fevdalne obveze in olajšanje kmečkega bremena. Od države so zahtevali podporo za izboljšanje poljedelske proizvodnje, odpravo monopolov in privilegijev ter svobodno gospodarstvo, kjer naj vlada načelo svobodne konkurence. Trdili so, da je le poljedelstvo tisto, ki ustvarja novo vrednost, medtem ko manufakture le predelujejo surovine, trgovina pa jih prodaja. Pomembni fiziokrati: Pierre le Pesant de ...

                                               

Hidroponika

Hidroponika je moderni način gojenja rastlin v vodnem mediju z natančno odmerjenim dodajanjem raztopin, ki vsebujejo potrebne količine hranil ter rastlinskih hormonov, da lahko pridelek doseže svoj genetski potencial ali se temu čim bolj približa. Pri tej tehniki vzgajanja se rastlin ne sadi v zemljo. Rastlinske korenine so lahko podprte s posebnim substratom, običajno pa so v stiku z vodno raztopino. V večini primerov se raztopine hranil in hormonov ustvarja umetno, pri čemer je vsaka namenjena točno določeni rastlinski vrsti ali ponekod zgolj specifični sorti; samo odmerjanje pa je v pro ...

                                               

Kmetijska površina

To so kmetijska tla oziroma kmetijsko zemljišče v katera štejemo: obdelovalna tla - njive in vrtove, trajne nasade – zemljišča sadovnjakov in vinogradov, travnike, poleg teh pa so še pašniki in košenice, močvirja in trstičja ter ribniki znotraj kmetijskih površin. Kmetije imajo tudi gozdove in grmišča ter pozidana zemljišča z bivalnimi in kmetijskimi objekti, katere imenujemo kmetija.

                                               

Kmetijska raznovrstnost

Kmetijska raznovrstnost pomeni genetsko raznolikost v kmetijstvu in se že tisočletja uporablja pri divjih in gojenih rastlinah. V živinoreji so v preteklosti s selekcijo pomembnih lastnosti posameznih pasem dosegli boljšo produktivnost živali. Danes zaradi napredka znanosti ustvarjajo nove pasme živali in vrste rastlin, ki so bolj prilagojene okolju. Kmetijstvo, kot ga poznamo danes, je povsem odvisno od popolne zamenjave zapletenih naravnih ekosistemov z enostavnejšimi, v katerih je mnogo manj vrst. Agroekosistemi so zato najbolj napredni produktivni sistemi, vendar so hkrati tudi najbolj ...

                                               

Kmetijstvo brez obdelave tal

Kmetijstvo brez obdelave tal je način kmetovanja, pri katerem se za gojenje poljščin na kmetijskih površinah tal ne obdeluje z oranjem. Kmetovanje brez obdelave tal je kmetijska tehnika v razvoju, s pomočjo katere lahko povečamo delež vode v tleh in zmanjšamo erozijo. Tak način kmetovanja lahko poveča količino in število vrst organizmov v tleh, vendar se v nekaterih primerih poveča tudi uporaba herbicidov.

                                               

Molzišče

Molzišče je namenjeno strojni molži živali tako, da se ohrani čim boljša kvaliteta mleka in omogoči lažje delo manj osebam v večji čredi. Na splošno velja, da je potrebno stalno zmanjševati stroške pridelave hrane, kar običajno lahko dosežemo le s sodobnejšo opremo. Samo molzišče je lahko v sklopu hleva ali pa je tudi fizično ločeno od hleva. Opremljeno je z ustrezno opremo, ki omogoča strojno molžo živali. Ideja molzišča je, da se krave molzejo kot po tekočem traku in čim bolj strnjeno. Od tega poteka je odvisno, koliko časa potrebuje molznik, da pomolze določeno število krav. Namen molzi ...

                                               

Oljkarstvo

Oljkarstvo je kmetijska gospodarska dejavnost, ki obsega gojenje oljk, pridelovanje oliv/oljk in pridobivanje oljčnega olja. Oljka Olea Europea Sativa je razširjena zlasti na sušnejših obalnih območjih Sredozemlja, manj na drugih celinah. V Sloveniji uspeva v Koprskem primorju do okoli 250 Mnm. Obalni pas od Savudrije do Devina je skrajna meja gojenja oljk na Jadranu, širi se tudi v Goriška Brda.

                                               

Partnersko kmetovanje

Partnersko kmetovanje je ena izmed možnosti, kako skrajšati verigo od kmeta do kupca. Potrošnik se zaveže, da bo pridelke jemal redno in s tem zagotovi večjo varnost kmetu, ki zato lahko ponudi nižjo ceno. Večina kmetov, s katerimi lahko vstopite v partnerstvo v Sloveniji, ima ekološki certifikat. Stranka dobi kvalitetno zelenjavo direktno z njive, ki jo lahko pride tudi pogledat ali celo pomagat pri pridelavi. Prejeta zelenjava je tako kar najbolj sveža, poreklo pa nesporno. V svetu je poznano kot CSA.

                                               

Prašičereja

Prašičereja je po pomembnosti naša druga živinorejska panoga. Svojo upravičenost potrjuje z nekaterimi biološkimi posebnostmi in zančilnostmi vrste domači prašič, ki omogočajo hitro in sorazmerno poceni prirejo mesa. V svetu je prireja prašičjega mesa zastopana s 40% vsega mesa in za povečanje prireje si prizadevajo na vseh celinah, razen v Severni Ameriki. Na Slovenskem ima prašičereja dolgo tradicijo. V urbarjih je zapisano, da so morali tlačiti tako imenovani svinjski davek, bila pa sta dva: mali in veliki. Prašičereja je bila tu še posebno dobro razvita pred prvo svetovno vojno. Iz tis ...

                                               

Prehranska suverenost

Prehranska suverenost je besedna zveza skovana s strani gibanja Via Campesina, ki se definira kot pravica ljudi, pokrajin in držav do določanja svojih pravil za kmetijsko ter zemljiško politiko, ribištvo, delovno silo in pridelavo lastne hrane, ki so ekološko, družbeno, ekonomsko in kulturno sprejemljivi v nasprotju do pravil, ki jih nalaga mednarodni trg.

                                               

Rodovitni polmesec

Rodovitni polmesec je območje Bližnjega vzhoda, ki se pričenja ob Perzijskem zalivu, vodi skozi Mezopotamijo ob rekah Evfrat in Tigris, se nadaljuje čez regijo Džazira v današnji Siriji do južne Turčije, kjer se obrne proti jugu in ob vzhodni obali Sredozemskega morja poteka čez današnjo severozahodno Sirijo, Libanon ter vzdolž reke Jordan prek današnje Jordanije, palestinskega Zahodnega brega in Izraela do Egipta. Območje, ki po obliki spominja na črko C oz. polmesec, je poimenoval ameriški arheolog James Henry Breasted. To območje danes pokrivajo države: Irak, Izrael, določena področja P ...

                                               

Slama

Slama je stranski proizvod kmetijstva, posušene bilke žit brez zrnja. Predstavlja približno polovico pridelka žit kot so oves, ječmen, riž, rž in pšenica. Slamo uporabljajo za številne različne namene, med drugim kot gorivo, steljo in krmo za živino, material za izdelavo košar in kot gradbeni material.

                                               

Učinki pesticidov na okolje

Učinki pesticidov na okolje zajemajo poleg ciljnih organizmov - škodljivcev - tudi druge organizme na območju, kamor so aplicirani in okolici, vključno s človekom. Več kot 98% škropljenih insekticidov in 95% herbicidov ne doseže ciljne vrste, ampak druge vrste zrak, vodo, usedline in hrano. Pesticidi onesnažijo kopno in vodo kadar uidejo z lokacij proizvodnje, z rezervoarjev, s polj, ko so odvrženi, ko so škropljeni iz zraka, in kadar so škropljeni v vodo z namenom ubiti alge. Na količino pesticidov, ki potuje s predvidenih območij uporabe, vplivajo določene kemijske značilnosti: nagnjenje ...

                                               

Udomačitev

Udomačitev je proces, pri katerem populacija živalske ali rastlinske vrste postane navajena na človekovo oskrbo in nadzor, pri čemer postane pogosto nesposobna samostojno preživeti v naravnem okolju. Odkritje, da je možno živali in rastline nadzorovano gojiti in izkoriščati, je bilo eno ključnih dogodkov v človeški zgodovini; človeku je omogočilo, da je opustil nomadski način življenja in se ustalil na enem mestu, nadaljnji razvoj kmetijstva pa je v veliki meri zmanjšal čas, ki ga družba kot celota porabi za pridobivanje hrane. Človek uporablja udomačene vrste za več različnih namenov: za ...

                                               

Via Campesina

Via Campesina se predstavi kot" mednarodno gibanje kmetov, majhnih in srednje velikih proizvajalcev, ljudi brez zemlje, podeželskih žensk, avtohtonih prebivalcev, podeželske mladine in kmetijskih delavcev iz Azije, Afrike, Amerike in Evrope ". Je združenje 148 organizacij, ki promovira družinski model kmetijstva temelječ na trajnostnem načinu pridelave hrane. Je prva organizacija, ki je skovala besedno zvezo prehranska suverenost. Prehranska suverenost se nanaša na pravico do pridelave hrane na svoji zemlji.

                                               

Vinogradništvo

Vinogradništvo je gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z gojenjem vinske trte in pridelovanjem grozdja. Trta izvorno raste v območju od Zahodne Evrope do Kaspijskega jezera, a se je izkazala za zelo prilagodljivo rastlino, zato je danes vinogradništvo razvito na vseh celinah razen Antarktike. Panoga se tesno povezuje z vinarstvom, saj upravljanje nasadov pomembno vpliva na lastnosti grozdja, ki predstavljajo osnovo za pridelavo vina.

                                               

Vrt

Vrt je manjša kmetijska površina na kateri se sadi ali seje različne rastline, ki jih ljudje uporabljamo v prehrambene namene. Vrt praviloma oskrbuje z zelenjavo eno gospodinjstvo. Hrana privlači mnoge žuželke, pa tudi druge živali, kot so srnjad, ježi, plazilci. Živalski vrtovi, v katerih lahko opazujemo divje živali v umetno narejenih naravnih okoljih, so se prvotno imenovali zoološki vrtovi. Zahodni vrtovi pa skoraj v celoti temeljijo na rastlinah in beseda vrt pogosto pomeni okrajšavo botanični vrt. Na vrtovih se lahko goji tudi druge rastline, na primer cvetje. Take vrtove imenujemo c ...

                                               

Vrtnarstvo

Vrtnarstvo je dejavnost, ki se ukvarja z vzgojo okrasnih rastlin, zelenjave in sadja na vrtu doma ali v bližini doma. Različne rastline so tudi koristne rastline, kot so korenovke, listna zelenjava sadje in zelišča saj jih gojijo in vzgajajo za ljudi. Uporabljamo jih za barvanje ali v medicinske namene za zdravila ali za kozmetiko oz. za kozmetično uporabo. Vrtnarstvo se šteje za sproščujočo aktivnost za mnogo ljudi. Vrtnarjenje se giblje v obsegu od sadovnjakov, za dolgo promenadno zasaditev z enim ali več različnih vrst grmov in z drevesi ter različnih rastlin za stanovanjske površine - ...

                                               

Zatiranje škodljivcev v kmetijstvu

Bolezni in škodljivci so naravni členi življenjskih združb. Pri samoniklih rastlinah so razmerja med rastlino in škodljivcem uravnovešena in ni opaznih škod. Pri gojenju rastlin, kakor ga je uvedel človek, z monokulturami pa so se pogoji za razvoj bolezni in škodljivcev močno povečali, zato občutno zmanjšujejo količino pridelka in njegovo kakovost. Človek, ki na tak način prideluje poljščine, skuša že od nekdaj te ohraniti in zaščititi. V mnogih letih razvoja je razvil več načinov za zatiranje bolezni, škodljivcev in plevelov, to so: Kemični načini zatiranja bolezni, kateri so se v Evropi ...

                                               

Združenje ekoloških kmetov Slovenije

Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije ZZEKS je bila ustanovljena leta 1999. je najštevilčnejša in temeljna organizacije ekoloških kmetov v Sloveniji. Na mednarodni ravni je povezana v IFOAM -International Federation of Organic Agriculture Movements. ZZEKS je tudi lastnica ekološke znamke živil Biodar. Podeljuje jo ekološkim živilom, ki so pridelana po standardih ZZEKS kar pomeni, da se pridelovalec poleg predpisanih standardov za ekološko kmetijstvo drži tudi Standardov ZZEKS. Ti standardi temeljijo na standardih IOFAM in so strožji od državnih predpisov za ekološka živila.To je edina ...

                                               

Zelenjadarstvo

Zelenjadarstvo je kmetijska panoga, ki se ukvarja z gojenjem zelenjave oziroma rastlin izključno za človeško prehrano. Zelenjadarstvo se izvaja bodisi na prostem ali v zaščitenih prostorih. Zelenjadarstvo na prostem zajema med drugim pripravo tal, setev oziroma sajenje sadik, gnojitev, namakanje in drugo oskrbo posevka ročno ali avtomatizirano, spravilo ter naposled skladiščenje. Zelenjadarstvo v zavarovanih prostorih omogoča vzpostavitev drugačnih pogojev, kot so na prostem, in s tem gojenje zelenjave znatno prej v letu ali tudi gojenje zelenjave, ki sicer na prostem v določenem okolju ne ...

                                               

Živina

Živina so v splošnem tiste udomačene živali, ki jih človek goji za kmetijsko rabo, bodisi za delo, bodisi za pridobivanje dobrin, kot so hrana in surovine za predelavo. Izraz ni povsem natančno definiran in lahko vključuje samo prežvekovalce ali še druge živali. Tako v Sloveniji za namen statistične obdelave podatkov o živinoreji kot živino obravnavamo govedo, prašiče, drobnico ter perutnino, v ZDA pa med živino uvrščajo tudi konje, medtem ko perutnine ne. Panogi kmetijstva, ki se ukvarja z rejo živine, pravimo živinoreja. Ta je del sodobnega kmetijstva v večini svetovnih kultur vse od zač ...

                                               

Živinoreja

Živinoreja je kmetijska panoga, ki se ukvarja z gojitvijo domačih živali, in sicer z namenom pridobivanja prehranskih proizvodov, samih živali za delovno živino, surovin za oblačila in obutev ter gnoja.

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru
                                               

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede je fakulteta, ki je članica Univerze v Mariboru. Prostore ima v prenovljenem gradu Hompoš v vasi Pivola nedaleč od Maribora. Tja se je fakulteta preselila leta 2008, ob tej priložnosti je dobila tudi sedanje ime. Trenutni dekan je Branko Kramberger. V sklopu posestva deluje tudi Botanični vrt Univerze v Mariboru, ki spada pod fakulteto.

Krma (hrana)
                                               

Krma (hrana)

Krma so kmetijski pridelki in drugi proizvodi, ki se uporabljajo kot hrana za živali Večinoma je rastlinskega, lahko pa tudi živalskega, izvora.

Melioracija
                                               

Melioracija

Melioracija je pojem, ki označuje fizično poseganje v naravno okolje z namenom uravnavanja in nadziranja mokrote tal. Največkrat gre za ustvarjanje novih kmetijsko-pridelovalnih površin z izkopom sistema izsuševalnih jarkov na močvirnatih ali polmočvirnatih tleh, ki odvajajo odvečno vodo. V tem primeru, ko se melioracija uporablja za kmetijske namene, govorimo o agromelioraciji. Melioracija je izsuševanje ali namakanje tal za kmetijstvo slabših tal.

Monokultura
                                               

Monokultura

Monokultura je povezana z enostranskim načinom gospodarjenja z zemljo. Pomeni večletno gojenje ene vrste rastline na določenem delu. Primer je stalno gojenje riža ali bombaža na območjih, za katera je značilno vroče podnebje, lahko pa je tudi načrtno zasajanje ene vrste dreves. Slaba stran monokulture se kaže predvsem v tem, da ene vrste rastline izčrpavajo hranilne snovi v tleh, hitro se lahko začnejo pojavljati bolezni in razni škodljivci. Posledično to tudi zmanjšuje količino pridelka.

Ptičje strašilo
                                               

Ptičje strašilo

Ptičje strašilo je preprosta oblika lutke, ki spominja na človeka in je namenjeno odganjanju ptic, ki se hranijo s semeni bilk na poljih ali njivah. S tem namenom so redka strašila so umetelno izdelana, včasih se kmetovalci zadovoljijo s svetlečimi predmeti, ki se v vetru premikajo, ali pa s preprostimi krpami, obešenimi na palico. Za odganjanje ptic služi tudi klopotec.

Seznam držav proizvajalk vina
                                               

Seznam držav proizvajalk vina

Seznam držav proizvajalk vina in njihov volumen proizvodnje temelji na podatkih organizacije FAO iz leta 2014. Iz seznama je moč razbrati, da 15 največjih proizvajalcev vina proizvede več kot 90% svetovne letne proizvodnje vina.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →